Welcome to Planet openSUSE

This is a feed aggregator that collects what openSUSE contributors are writing in their respective blogs.

To have your blog added to this aggregator, please read the instructions.


Sunday
18 August, 2019


face
GUADEC T-shirts

Σχεδόν σε κάθε συνέδριο που συμμετέχω, τυπώνονται μπλουζάκια ως "αναμνηστικό". Η γκαρνταρόμπα μου αποτελείται κατά 90% από μπλουζάκια από συνέδρια ή γενικά από projects ανοικτού κώδικα.

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τυπωθηκαν μπλουζάκια. Προσωπικά τα θεωρώ πανέμορφα.
Αυτά είναι τα μπλουζάκια που μπορείτε να προμηθευτείτε στο συνέδριο σε λίγες ημέρες.

Ποιο σας άρεσε;

face

Es difícil hacer la crónica de un evento en el que no participas activamente. Este año no he podido asistir por motivos personales, pero eso no quita que no esté al tanto de buena parte del evento ya que, afortundamente y gracias a la tecnología, existen medios de comunicación eficaces. De esta forma, he aquí la crónica de La mañana del sábado de Akademy-es 2019 de Vigo, que a la espera de tener los vídeos, que este año parece que por fin van a ser buenos, es lo más cerca que puedo estar de mis amigos.

La mañana del sábado de Akademy-es 2019 de Vigo

Sí, lo sé, yo no estuve, pero mis «pajarillos» de Vigo me informaron bastante bien del evento. He aquí el resumen de la mañana del sábado de Akademy-es 2019 de Vigo siguiendo el programa.

10:00 – 10:35  El Mordor de la CiberseguridadBelén Pérez, ingeniera de redes y ciberseguridad de Balidea y coordinadora para Galicia del Centro de Ciberseguridad Industrial

Belén Pérez arroja luz sobre el precario estado de la seguridad informática en entornos industriales. Entornos en los que la falta de información, preparación o concienciación tienden a potenciar malas prácticas con efectos desastrosos que pueden llegar a hundir empresas.

10:40 – 10:55  ¿KDE España para qué?Adrián Chaves, traductor al gallego de KDE

Adrián Chaves nos resume la actividad actual de KDE España, centrada en aspectos de comunicación y promoción.

11:00 – 11:15  Retos de KDE y de KDE EspañaAntonio Larrosa, Presidente de KDE España

Le sigue Antonio Larrosa, que enumera algunos de los retos a los que se enfrenta la comunidad KDE: retos tecnológicos importantes, pero también retos en el sector empresarial y retos “humanos” que no podemos descuidar. Y nos habla además de retos adicionales que nos conciernen específicamente a KDE España.

11:35 – 12:10  Crear una aplicación simple con KirigamiAleix Pol, Vicepresidente de KDE e.V.

Aleix Pol nos resume la historia, los casos de éxito y el funcionamiento de Kirigami, una infraestructura de software que nos permite crear aplicaciones que se adaptan a todo tipo de dispositivos, sistemas operativos y entornos de
escritorio.

La mañana del sábado de Akademy-es 2019 de Vigo

12:15 – 12:50  La importancia de la promociónRubén Gómez, miembro de Hacklab Almería

Rubén Gómez cierra su triología de charlas sobre la promoción en el software libre. En esta charla nos descubre el funcionamiento interno del grupo de promoción de KDE, y sus aciertos, pero también se pregunta en voz alta por qué nuestra meta de conquistar el mundo, o al menos a la vecina del quinto, aún parece demasiado lejana, y qué debemos hacer para acercarla.

12:55 – 13:30  Python y QtJosé Millán, Tesorero de KDE


face

openSUSE Tumbleweed es una distribución “Rolling Release” en desarrollo continuo. Aquí puedes estar al tanto de las últimas novedades.

Tumbleweed

openSUSE Tumbleweed es la versión “rolling release” o de actualización continua de la distribución de GNU/Linux openSUSE.

Hagamos un repaso a las novedades que han llegado hasta los repositorios estas semanas.

El anuncio original lo puedes leer en el blog de Dominique Leuenberger, publicado bajo licencia CC-by-sa, en este enlace:

Las ISO’s son instalables, pero si ya estás disfrutando de openSUSE Tumbleweed en tu equipo, simplemente deberás actualizarlo mediante este comando aunque desde hace poco un simple zypper dup hace ya todo el trabajo.

Durante la semana 33 de 2019 “solo” se publicaron 3 nuevas “snapshots” y 3 más que se descartaron en los test openQA

Las “snapshots” publicadas fueron las 0809, 0810 y 0814 que entre otros muchos cambios contenían estas actualizaciones:

 • NetworkManager 1.18.2
 • FFmpeg 4.2
 • LibreOffice 6.3 (RC4)
 • Linux kernel 5.2.7 & 5.2.8
 • Libinput 1.14

Y para próximas “snapshots” se están preparando cosas y actualizaciones como:

 • La inclusión de ‘openSUSE-welcome’
 • KDE Applications 19.08.0
 • KDE Frameworks 5.61.0
 • GLibc 2.30
 • cmake3.15.x
 • Swig 4
 • python-tornado 5 & 6
 • gawk 5.0
 • util-linux 2.34

Si quieres estar a la última con software actualizado y probado utiliza openSUSE Tumbleweed la opción rolling release de la distribución de GNU/Linux openSUSE.

Mantente actualizado y ya sabes: Have a lot of fun!!

Enlaces de interés

Geeko_ascii

——————————–


face
openSUSE Leap 15.1 安裝小記

openSUSE Leap 15.0 Lifetime 到 2019/11 

所以在處理完 COSCUP 議程之後, 就可以動手來安裝 openSUSE Leap 15.1 到我的桌機了

這次也是使用 USB 來進行安裝,  

== 安裝過程小記==

這次建立的時候我還是選擇 GNOME 桌面

磁碟區分割的部分, 使用 進階磁碟分割程式
 • / 大小為 60GB, 一樣使用 btrfs, 但是取消勾選”啟用快照”
 • swap 大小為 16GB
 • /boot/efi, 大小為 1GB, 使用 fat
 • /home 大小為剩下的所有空間(126 GB ), 使用 xfs ( 如果有勾選 )

安裝的內容, 我這次是全新安裝, 
 • 有鑒於之前 flatpak 的 bug 還有 snapper 佔用空間, 這次把 / 大小調整為 60GB, 然後取消啟用快照

===============

Network Manager:

#yast2  lan
更該預設為 Network Manager


Google Chrome:

還是會有驗證性問題, 但是功能沒有差異
為了進行google 登入,先使用 Google 驗證App,  後面來處理yubikey

home 資料回覆:

因為有很多相關的 config 在個人家目錄內, 所以先把舊的 openSUSE Leap 15.0 的 /home 目錄, 使用# tar    cvf home.tar /home 進行打包到隨身碟 ( 不要使用 .gz 方式, 會比較快速 )
新機器再使用 tar 指令還原回來

Notes
 • Ifconfig 預設沒有安裝, 要使用 ip  address show

關閉GNOME裡面的搜尋功能(點選右上角的設定按鈕), 因為我覺得用不到


中文輸入法問題:

在系統內新增中文輸入法, 目前使用 ibus
 • system_key( windows ) + 空白鍵 切換輸入法


取消 USB 為安裝來源
# yast2  repositories 


Freemind:
使用one click install 安裝 http://software.opensuse.org/package/freemind 
我是使用 editors 那個來源的 ymp 檔案安裝

.mm 的檔案指定用 freemind  開啟


新增 Packman 套件庫:

使用 #yast2  repositories 加入社群版本的Packman 

#yast2  repositories

Firefox Sync:
登入 Firefox Sync, 會處理之前有下載的 Plugin

flash-player:
# zypper   install flash-player


播放器:

# zypper  install   vlc vlc-codecs

 • Mp4 codec 應該是要安裝 vlc-codecs,  需要 Packman 套件庫

並將 .rmvb 以及 .mp4 預設播放器設定為  VLC

安裝  ffmpeg ( 會把提供者從 openSUSE 換成 Packman )
# zypper  install ffmpeg

這樣的好處是使用 youtube-dl  可以轉換 mp3 格式


透過 youtube-dl  -F 來觀察可以下載的格式

# zypper  install youtube-dl

> youtube-dl  -F  http://www.youtube.com/watch?v=13eLHrDcb1k
[youtube] Setting language
[youtube] 13eLHrDcb1k: Downloading video webpage
[youtube] 13eLHrDcb1k: Downloading video info webpage
[youtube] 13eLHrDcb1k: Extracting video information
Available formats:
22 : mp4 [720x1280]
18 : mp4 [360x640]
43 : webm [360x640]
5 : flv [240x400]
17 : mp4 [144x176]

指定要下載的格式進行下載 (請注意 -f 是小寫)

> youtube-dl  -f  22  http://www.youtube.com/watch?v=13eLHrDcb1k

下載為 mp3
首先要安裝 ffmpeg 套件

>youtube-dl    http://www.youtube.com/watch?v=13eLHrDcb1k --extract-audio --audio-format mp3

PDF Viewer 安裝:
Foxit
 • 下載軟體的 .tar.gz 然後以  root 安裝

Skype:
目前的版本是 8.51.0.72 的版本


下載 RPM 版本用軟體安裝就裝好了 :)

使用 #yast2 sound 調整音效


GNOME Extension:

參考調校小記

> gnome-tweak-tool
裝了
 • TopIcons
 • NetSpeed


Dropbox:

目前版本 2.10.0
使用 # zypper install dropbox 來安裝

安裝完之後在終端機下 dropbox  start -i 來安裝

裝好之後才發現, 現在 linux 又支援 XFS …..

修改 LS_OPTIONS 變數
# vi   /etc/profile.d/ls.bash
把 root 的 LS_OPTIONS 的 -A 移除

.7z 支援:
# zypper  install p7zip

imagewriter:
# zypper  install imagewriter
用來製作開機 USB

hexchat:
# zypper  install hexchat

rdesktop 安裝與測試:
#zypper  install freerdp

執行方式
#xfreerdp  -g 1280x1024  -u administrator  HOST_IP

Yubico Key:
如果 linux 沒有抓到 Yubico 的 U2F Key可以使用以下步驟
讓 linux 支援 Yubico , 我是參考 https://www.yubico.com/faq/enable-u2f-linux/  
作法
存到 /etc/udev/rules.d/70-u2f.rules
將 linux 重開機, 接下來就可以使用了 :-)

ansible 安裝:

目前版本 2.8.1
#zypper  install ansible

Docker 安裝:

目前版本 18.09.6-ce
#zypper  install  docker

將使用者 sakana  加入 docker 群組 

#systemctl  start  docker
#systemctl  enable   docker


VMware workstation Pro 15:

安裝 kernel-default-devel  
# zypper   install   kernel-default-devel kernel-source
# ./VMware-Workstation-Full-15.1.0-13591040.x86_64.bundle

如果啟動的時候出現找不到 Kernel Header
# yast2  sw_single
點選 kernel-default-devel 套件, 點選 Versions 分頁, 勾選適當的 kernel 版本


取消 “Enable virtual machine sharing and remote access

2017-11-13 20-45-20 的螢幕擷圖.png
smartgit 安裝:

下載 smartgit-linux-19_1_1.tar.gz

解壓縮到 /opt
# tar  zxvf   smartgit-linux-19_*.tar.gz  -C   /opt/

建立 link 讓一般使用者也能使用
# ln  -s   /opt/smartgit/bin/smartgit.sh   /usr/local/bin/smartgit

安裝 git
# zypper  install  git

建立 個人的 ssh key ( 這次沒有作, 因為將舊的 /home 還原回來 )
> ssh-keygen  -t dsa

將 ssh 的公鑰 id_dsa.pub 新增到 Github 的 Settings -- >  SSH and GPG Keys ( 這次沒有作, 因為將舊的 /home 還原回來 )

接下來就是以一般使用者的身份執行 smartgit 指令
> smartgit

這次沒有發生 一般使用者發生找不到 jre 路徑

解法, 目前是在 ~/.smartgit/smartgit.vmoptions 檔案內
將 jre 指向 /opt/smartgit/jre

> cat   ~/.smartgit/smartgit.vmoptions 
jre=/opt/smartgit/jre

按照上面的參考設定

# zypper  install alacarte
設定 smart git icon 使用 alacarte

> alacarte
在設定好之後如果發現無法直接開啟資料夾 ( 資料夾上面按右鍵 -- > Open )
Edit -- > Preferences --> 點選  Tools -- > 點選 Re-Add Defaults 得到解決
2016-11-24 15-48-28 的螢幕擷圖.png


Azure-cli 安裝:

版本: 2.0.71

Saturday
17 August, 2019Klaas Freitag: ownCloud and CryFS

20:30 UTCmember

face

It is a great idea to encrypt files on client side before uploading them to an ownCloud server if that one is not running in controlled environment, or if one just wants to act defensive and minimize risk.

Some people think it is a great idea to include the functionality in the sync client.

I don’t agree because it combines two very complex topics into one code base and makes the code difficult to maintain. The risk is high to end up with a kind of code base which nobody is able to maintain properly any more. So let’s better avoid that for ownCloud and look for alternatives.

A good way is to use a so called encrypted overlay filesystem and let ownCloud sync the encrypted files. The downside is that you can not use the encrypted files in the web interface because it can not decrypt the files easily. To me, that is not overly important because I want to sync files between different clients, which probably is the most common usecase.

Encrypted overlay filesystems put the encrypted data in one directory called the cipher directory. A decrypted representation of the data is mounted to a different directory, in which the user works.

That is easy to setup and use, and also in principle good to use with file sync software like ownCloud because it does not store the files in one huge container file that needs to be synced if one bit changes as other solutions do.

To use it, the cypher directory must be configured as local sync dir of the client. If a file is changed in the mounted dir, the overlay file system changes the crypto files in the cypher dir. These are synced by the ownCloud client.

One of the solutions I tried is CryFS. It works nicely in general, but is unfortunately very slow together with ownCloud sync.

The reason for that is that CryFS is chunking all files in the cypher dir into 16 kB blocks, which are spread over a set of directories. It is very beneficial because file names and sizes are not reconstructable in the cypher dir, but it hits on one of the weak sides of the ownCloud sync. ownCloud is traditionally a bit slow with many small files spread over many directories. That shows dramatically in a test with CryFS: Adding eleven new files with a overall size of around 45 MB to a CryFS filesystem directory makes the ownCloud client upload for 6:30 minutes.

Adding another four files with a total size of a bit over 1MB results in an upload of 130 files and directories, with an overall size of 1.1 MB.

A typical change use case like changing an existing office text document locally is not that bad. CryFS splits a 8,2 kB big LibreOffice text doc into three 16 kB files in three directories here. When one word gets inserted, CryFS needs to create three new dirs in


face

Kata Containers is an open source container runtime that is crafted to seamlessly plug into the containers ecosystem.

We are now excited to announce that the Kata Containers packages are finally available in the official openSUSE Tumbleweed repository.

It is worthwhile to spend few words explaining why this is a great news, considering the role of Kata Containers (a.k.a. Kata) in fulfilling the need for security in the containers ecosystem, and given its importance for openSUSE and Kubic.

What is Kata

As already mentioned, Kata is a container runtime focusing on security and on ease of integration with the existing containers ecosystem. If you are wondering what’s a container runtime, this blog post by Sascha will give you a clear introduction about the topic.

Kata should be used when running container images whose source is not fully trusted, or when allowing other users to run their own containers on your platform.

Traditionally, containers share the same physical and operating system (OS) resources with host processes, and specific kernel features such as namespaces are used to provide an isolation layer between host and container processes. By contrast, Kata containers run inside lightweight virtual machines, adding an extra isolation and security layer, that minimizes the host attack surface and mitigates the consequences of containers breakout. Despite this extra layer, Kata achieves impressive runtime performances thanks to KVM hardware virtualization, and when configured to use a minimalist virtual machine manager (VMM) like Firecracker, a high density of microVM can be packed on a single host.

If you want to know more about Kata features and performances:

 • katacontainers.io is a great starting point.
 • For something more SUSE oriented, Flavio gave a interesting talk about Kata at SUSECON 2019,
 • Kata folks hang out on katacontainers.slack.com, and will be happy to answer any quesitons.

Why is it important for Kubic and openSUSE

SUSE has been an early and relevant open source contributor to containers projects, believing that this technology is the future way of deploying and running software.

The most relevant example is the openSUSE Kubic project, that’s a certified Kubernetes distribution and a set of container-related technologies built by the openSUSE community.

We have also been working for some time in well known container projects, like runC, libpod and CRI-O, and since a year we also collaborate with Kata.

Kata complements other more popular ways to run containers, so it makes sense for us to work on improving it and to assure it can smoothly plug with our products.

How to use

While Kata may be used as a standalone piece of software, its intended use is to serve as a runtime when integrated in a container engine like Podman or CRI-O.

This section shows a quick and easy way to spin up a Kata container using Podman on openSUSE Tumbleweed.

First, install the Kata packages:

$ sudo zypper in katacontainers

Make sure your system is providing the needed set of hardware virtualization features required by Kata:

$ sudo kata-runtime 

face
GUADEC 2019, Thessaloniki

Μπορεί να έχετε διαβάσει προηγούμενες αναρτήσεις μου σχετικά με το συνέδριο GUADEC. Κάτι καινούργιο που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά, είναι η εφαρμογή με όλες τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζει κάποιος συμμετέχοντας.

Η όλη προσπάθεια στηρίζεται στο λογισμικό Connfa, το οποίο είναι ένα ανοικτού κώδικα λογισμικό για events, συνέδρια κλπ.

Ο Britt μαζί με την ομάδα του, φτιάξανε την εφαρμογή αυτή για συσκευές android και iPhone αλλά και για όσους δεν θέλουν να εγκαταστήσουν, υπάρχει και online.

GUADEC application

Αρχικά για να κατεβάσετε στο κινητό σας, μπορείτε να πάτε στο google play στην διεύθυνση:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.gnome.guadec

GUADEC application

Αφού την εγκαταστήσετε, μπορείτε να δείτε το πρόγραμμα, ποιες δραστηριότητες θα έχουμε και πότε (τα parties κλπ).

GUADEC application

Η εφαρμογή έχει κατασκευαστεί και για iPhone αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν την βρήκα στο appstore για να αφήσω τον σύνδεσμο εδώ.

Online μπορείτε να το βρείτε στο https://schedule.guadec.org/.

face

I’m one of those people you meet in life that ‘things’ happen to. I suppose I should be grateful; I can at least say my life is never boring? Every Saturday Charlie and I, Charlie is a dog, by the way, go to put fuel in my car and then we have a little ride … Continue reading "I’m staying in today!"


face

Boletín de noticias relacionadas con el software libre publicado por la Free Software Foundation.

¡El boletín de noticias de la FSF está aquí!

La Free Software Foundation (FSF) es una organización creada en Octubre de 1985 por Richard Stallman y otros entusiastas del software libre con el propósito de difundir esta filosofía.

La Fundación para el software libre (FSF) se dedica a eliminar las restricciones sobre la copia, redistribución, entendimiento, y modificación de programas de computadoras. Con este objeto, promociona el desarrollo y uso del software libre en todas las áreas de la computación, pero muy particularmente, ayudando a desarrollar el sistema operativo GNU.

Además de tratar de difundir la filosofía del software libre, y de crear licencias que permitan la difusión de obras y conservando los derechos de autorías, también llevan a cabo diversas campañas de concienciación y para proteger derechos de los usuarios frentes a aquellos que quieren poner restricciones abusivas en cuestiones tecnológicas.

Mensualmente publican un boletín (supporter) con noticias relacionadas con el software libre, sus campañas, o eventos. Una forma de difundir los proyectos, para que la gente conozca los hechos, se haga su propia opinión, y tomen partido si creen que la reivindicación es justa!!

 

Puedes ver todos los números publicados en este enlace: http://www.fsf.org/free-software-supporter/free-software-supporter

¿Te gustaría aportar tu ayuda en la traducción? Lee el siguiente enlace:

Por aquí te traigo un extracto de algunas de las noticias que ha destacado la FSF este mes de agosto de 2019

El apocalipsis del ebook de Microsoft muestra el lado oscuro de DRM

Del 30 de junio por Brian Barrett

Por supuesto, no hay realmente un lado “blando” en Gestión de restricciones digitales (DRM), pero este artículo en Wired le dio al Director Ejecutivo de la FSF John Sullivan una oportunidad para hablar sobre los peligros de DRM en un escenario más amplio: por culpa del DRM, tu realmente no eres dueño de los libros electrónicos que compras, lo que permitió a Microsoft quemar efectivamente millones de libros cuando cerraron su tienda de libros electrónicos este verano.

El kernel GNU Linux-libre 5.2 publicado para aquellos que buscan 100% de libertad en sus PCs

Del 9 de julio por Marius Nestor

El proyecto GNU Linux-libre ha lanzado el kernel GNU Linux-libre 5.2, una versión 100% del kernel libre de Linux que no incluye ningún controlador, firmware o código privativo.

Basado en la serie de kernel Linux 5.2 publicado recientemente, que presenta la compatibilidad con Sound Open Firmware para dispositivos de audio


face

Hace un par de días fue el anuncio oficial del lanzamiento, ayer presenté las mejoras de Dolphin, Gwenview, Okular y Kate, y hoy toca hablar más novedades de KDE Aplicaciones 19.08: Konsole, Spectacle, Kontact y kdenlive.

Más novedades de KDE Aplicaciones 19.08

El pasado 15 de agosto de 2019 fue la fecha elegida por los desarrolladores de KDE para lanzar KDE Aplicaciones 19.08 y preparar una gran entrada explicando sus novedades que ha sido su anuncio oficial.

Es hora de repasarlas a fondo en el blog en la segunda parte del artículo dedicado a ello. Si ayer hablamos de Dolphin, Gwenview, Okular y Kate, hoy toca Konsole, Spectacle, Kontact y kdenlive.

KonsoleMás novedades de KDE Aplicaciones 19.08

El emulador de terminal de KDE, Konsole, trae pocas novedades pero muy vistosas:

 • Ahora se puede dividir la pantalla principal de la consola tanto en vertical como en horizontal… y éstas subdivisiones se podrán a volver a sudividir tantas veces como queráis.
 • Además, se podrán arrastrar las consolas de un lado a otro para reorganizarlas y que se adapten mejor a vuestro trabajo.
 • Por último, la ventana de Configuración ha recibido una revisión para que sea más sencilla y fácil de utilizar.

 

Spectacle

Spectacle es la aplicación de captura de pantalla del KDE que poco a poco está superando (si no lo ha hecho ya) al clásico KSnapShot, el capturador de pantalla que tenía anteriormente KDE. Sus novedades principales son:

 • Cuando se realice una captura de pantalla con retardo aparecerá una cuenta atrás con el tiempo restante, tanto en el título de su ventana como en su icono en el Gestor de tareas.
 • También en la captura de pantalla con retardo, se mostrará una barra de progreso en el gestor de tareas de manera y el botón de «Toma una captura de pantalla» se convertirá en el botón «Cancelar» para detenerlo.
 • Al guardar la captura aparecerá un mensaje que nos permitirá abrir la imagen o abrir la carpeta que la contiene.

 

Kontact

El gestor de información personal  que incluye correo electrónico, calendario y contactos viene cargada de nuevas funcionalidades:

 • Nuevos «emoji» coloridos con Unicode.
 • Soporte para Markdown en el editor de correo electrónico.
 • Integración con los correctores gramaticales como LanguageTool y Grammalecte, que nos ayudarán a revisar y corregir nuestros textos.
 • Al planificar acontecimientos a partir de una invitación de un correo electrónico de KMail, éste no se borrará después d responder.
 • Ahora es posible mover un acontecimiento de un calendario a otro desde el editor de acontecimientos de KOrganizer.
 • KAddressBook nos permitirá enviar mensajes SMS a los contactos a través del KDE Connect, con lo que se gana integración entre vuestro escritorio y vuestros dispositivos móviles.

kdenlive

Para finalizar la ronda a las ocho aplicaciones que más novedades han recibido toca hablar de Kdenlive, la aplicación de edición de v


Friday
16 August, 2019


face

Pemotongan hewan kurban di Yayasan Ultima Insani Madania. Lokasinya bertempat di Excellent Farm Taman Bacaan Excellent.

Foto bersama sebagian panitia pemotongan hewan kurban di Yayasan Ultima Insani Madania


face
GUADEC 2019, Thessaloniki

Το πρόγραμμα μπορεί να μην ανακοινώθηκε ακόμα λόγω των αλλαγών της τελευταίας στιγμής, όμως έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμα για τα λεγόμενα Birds of a feather ή αλλιώς BoF. Τι σημαίνει αυτό και γιατί ονομάστηκε έτσι; Ρίξτε μια ματιά στο wiki για την ιστορία.

Πάμε να δούμε λοιπόν αναλυτικά τι συναντήσεις θα έχουμε. Όσοι ενδιαφέρεστε για το θέμα, πατήστε επάνω στον τίτλο για να διαβάσετε περισσότερα και εάν θέλετε, μπορείτε να συμμετάσχετε προσθέτοντας το όνομά σας. Εάν δεν μπορείτε, πείτε σε εμένα ή σε κάποιον άλλο από τους οργανωτές να προσθέσει το όνομά σας.

Στις 26 Αυγούστου:


1. FreeDesktop Dark Style Preference: ώρα 10:00-13:00

2. Engagement: ώρα 14:00-17:00

3. GTK: ώρα 10:00-13:00 και 14:00-17:00

4. GNOME documentation and localization: ώρα 14:00-17:00

5. Newcomers Workshop: ώρα 10:00-13:00 και 14:00-17:00

6. GNOME OS: ώρα 10:00-13:00 και 14:00-17:00

7. Rust + GTK + GStreamer Workshop: ώρα 10:00-13:00 και 14:00-17:00

Στις 27 Αυγούστου:


1. GTask: ώρα 10:00-13:00

2. Flatpak Donations/Store: ώρα 14:00-17:00

3. Rust: ώρα 10:00-13:00

4. GStreamer: ώρα 14:00-17:00

5. SpinachCon: ώρα 10:00-13:00 και 14:00-17:00

6. Vendor Themes: ώρα 10:00-13:00

7. Boxes: ώρα 14:00-17:00

8. Freedesktop SDK: ώρα 10:00-13:00

9. Content Apps & Tracker: ώρα 10:00-13:00

10. Diversity: ώρα 14:00-17:00

Όλα μαζί μπορείτε να τα δείτε μαζεμένα στην σελίδα https://wiki.gnome.org/GUADEC/2019/Hackingdays

face

Dear Tumbleweed users and hackers,

Week 2019/33 ‘only’ saw three snapshots being published (3 more were given to openQA but discarded).  The published snapshots were 0809, 0810 and 0814 containing these changes:

 • NetworkManager 1.18.2
 • FFmpeg 4.2
 • LibreOffice 6.3 (RC4)
 • Linux kernel 5.2.7 & 5.2.8
 • Libinput 1.14

And those updates are underway for the next few snapshots:

 • Addition of ‘openSUSE-welcome’
 • KDE Applications 19.08.0
 • KDE Frameworks 5.61.0
 • Replace’pkg-config’ with a more modern implementation ‘pkgconf’. It is supposed to be transparent to the change, once things are all worked out.
 • GLibc 2.30
 • cmake3.15.x (breaks nfs-ganesha)
 • Swig 4 (still waiting for a libsolv fix 🙁 )
 • Inclusion of python-tornado 5 & 6
 • gawk 5.0: Careful: we’d seen some build scripts failing already
 • util-linux 2.34: no longer depends on libuuid. Some packages assumed liubuuid-devel being present to build. Those will fail.

face

Si ayer fue el anuncio oficial, hoy toca hablar de las novedades de KDE Aplicaciones 19.08 que no son solo estéticas. Hoy repasaremos las novedades de Dolphin, Gwenview, Okular y Kate.

Las novedades de KDE Aplicaciones 19.08

Ayer 15 de agosto de 2019 fue la fecha elegida por los desarrolladores de KDE para lanzar KDE Aplicaciones 19.08 y preparar una gran entrada explicando sus novedades que ha sido su anuncio oficial.

Es hora de repasa algunas de ellas, complementando el vídeo que vimos ayer. Por cierto, he  dividido en dos porque en realidad no me gustan los artículos largos. Mañana el otro.

 

 
 

DolphinLas novedades de KDE Aplicaciones 19.08 (I)

El explorador de ficheros y carpetas, que en en mi opinión una Killer App, llega cargada de novedades:

 • Nuevo atajo de teclado global Meta + E con el que podemos lanzarlo en cualquier momento.
 • Si una aplicación ejecuta Dolphin y éste ya está ejecutado en nuestro escritorio, se abrirá una nueva pestaña en él, con lo que reducimos el número de ventanas de nuestro escritorio.
 • Mejoras en el panel de información, el cual puede ser configurado sin necesidad de abrir ninguna ventana adicional.

 

Gwenview

El visor más sencillo de imágenes de KDE

 • Añadido el modo «Uso mínimo de recursos» que cargará miniaturas en baja resolución (siempre que sea posible) ganando así mucha velocidad de ejecucion al trabajar con imágenes  JPEG y ficheros RAW.
 • Cuando Gwenview no pueda generar una miniatura para una imagen ahora se mostrará una imagen de marcador de posición en vez de reutilizar la miniatura de la imagen anterior.
 • Se han solucionado los problemas que tenía Gwenview con la visualización de miniaturas en les cámeres Sony y Canon.
 • Se ha añadido un nuevo menú «Comparte», que permitirá enviar imágenes a diversos sitios.
 • También ahora, utilizando KIO, se cargarán y mostrarán correctamente imágenes en ubicaciones remotas
 • Las imágenes RAW podrán mostrar sus metadatos EXIF.

 

Okular

El visor universal de archivos, una de las aplicaciones que conquistó mi corazón cuando conocí KDE, también introduce mejoras.

 • Mejoras en los diálogos de configuración de las anotaciones.
 • Posibilidad de añadir adornos visuales a las anotaciones.
 • Todas las anotaciones podrán expandirse o contraerse al mismo tiempo.
 • Mejoras en el formato ePub con las que Okular optimizará su rendimiento.
 • Los bordes de página y la herramienta Marcador del modo presentación también han sido mejoradas.

Kate

Una de las aplicaciones más queridas por los desarrolladores, el editor de texto avanzado Kate nos ofrece las siguientes novedades:

 • Cuando se abra un documento nuevo desde otra aplicación, Kate se abrirá en primer plano,
 • La característica «Apertura rápida» clasificará los elementos según su uso más reciente y preseleccionará el elemento superior.
 • La opción «Documentos recientes» no guardará los ajustes de cada ventana individual.

No está mal, para ser una de


Thursday
15 August, 2019


face

OpenSUSE behält in seiner Standardkonfiguration bei einer Aktualisierung des Kernels stets die letzte zuvor installierte Version. Diese kann beim Systemstart über die erweiterten Startmodi ausgewählt werden. Das hat den großen Vorteil, dass sollte der neue Kernel einen Fehler haben, man noch zu einem funktionierenden System zurückkehren kann. Man kann also einfach mit dem alten Kernel weiterarbeiten und auf eine Behebung des Fehlers warten.

Doch was passiert bei der nächsten Aktualisierung? Hier gibt es mehrere Optionen. Löst die nächste Aktualisierung das Problem, kann man wieder auf den aktuellen Kernel wechseln und die alten Versionen können einem egal sein. Ist das Problem mit der nächsten Aktualisierung nicht behoben gibt es zwei mögliche Fälle. Im einfachen Fall startet das System mit dem neuen Kernel gar nicht. In diesem Fall kann man weiterhin mit dem alten Kernel weiterarbeiten, denn das System behält stets den aktuell laufenden Kernel installiert Solange neuere Kernel gar nicht starten können die alten Versionen somit auch nicht entfernt werden. Spannender wird es, wenn der neue Kernel zwar startet, aber trotzdem nicht korrekt funktioniert. So läuft womöglich der proprietäre Treiber von NVIDIA nicht oder ein Fehler im Kernel tritt nur in bestimmten Situationen auf. In diesem Fall würde das System in der Standardkonfiguration nach dem, aus seiner Sicht erfolgreichen, Start den alten Kernel entfernen und nur die zwei defekten Kernel behalten.

Zum Glück lässt sich die Menge der aufbewahrten Kernel sehr flexibel Konfigurieren. Die Konfiguration findet sich in der Datei /etc/zypp/zypp.conf Entscheiden ist der Wert der Option multiversion.kernels. Diese wird standardmäßig wie folgt gesetzt:

multiversion.kernels = latest,latest-1,running

Damit werden die neuesten beiden und der aktuell laufende Kernel behalten. Hier lassen sich aber auch explizite Versionen eintragen. Damit sieht die Zeile dann wie folgt aus:

multiversion.kernels = latest,latest-1,running,4.12.14-lp151.28.10.1

Wichtig ist, dass hier die Paketversion benötigt wird, nicht die vom Kernel bei einem uname -a ausgegebene Version. Letzteres würde lautet für den im Beispiel benutzen Kernel folgendes ausgeben.

Linux test 4.12.14-lp151.28.10-default #1 SMP Sat Jul 13 17:59:31 UTC 2019 (0ab03b7) x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

Die dazugehörige Paketversion lässt sich per rpm oder zypper abfragen:

> rpm -qa kernel-default
kernel-default-4.12.14-lp151.28.10.1.x86_64
kernel-default-4.12.14-lp151.28.13.1.x86_64

> zypper search -s kernel-default
Repository-Daten werden geladen...
Installierte Pakete werden gelesen...

S | Name         | Typ    | Version        | Arch  | Repository
---+----------------------+------------+-----------------------+--------+--------------------------------
i+ | kernel-default    | Paket   | 4.12.14-lp151.28.13.1 | x86_64 | Hauptaktualisierungs-Repository
i+ | kernel-default    | Paket   | 4.12.14-lp151.28.10.1 | x86_64 | Hauptaktualisierungs-Repository
v | kernel-default    | Paket   | 4.12.14-lp151.28.7.1 | x86_64 | Hauptaktualisierungs-Repository
v | kernel-default    | Paket   | 4.12.14-lp151.28.4.1 | x86_64 | Hauptaktualisierungs-Repository
v | kernel-default    | Paket   | 4.12.14-lp151.27.3  | x86_64 | Haupt-Repository (OSS)
  | kernel-default    | Quellpaket | 4.12.14-lp151.28.13.1 | noarch | Hauptaktualisierungs-Repository
  | kernel-default    | Quellpaket | 4.12.14-lp151.28.10.1 | noarch | Hauptaktualisierungs-Repository
  | kernel-default    | Quellpaket | 4.12 face

Kata

Kata Containers is an open source container runtime that is crafted to seamlessly plug into the containers ecosystem.

We are now excited to announce that the Kata Containers packages are finally available in the official openSUSE Tumbleweed repository.

It is worthwhile to spend few words explaining why this is a great news, considering the role of Kata Containers (a.k.a. Kata) in fulfilling the need for security in the containers ecosystem, and given its importance for openSUSE and Kubic.

What is Kata

As already mentioned, Kata is a container runtime focusing on security and on ease of integration with the existing containers ecosystem. If you are wondering what’s a container runtime, this blog post by Sascha will give you a clear introduction about the topic.

Kata should be used when running container images whose source is not fully trusted, or when allowing other users to run their own containers on your platform.

Traditionally, containers share the same physical and operating system (OS) resources with host processes, and specific kernel features such as namespaces are used to provide an isolation layer between host and container processes. By contrast, Kata containers run inside lightweight virtual machines, adding an extra isolation and security layer, that minimizes the host attack surface and mitigates the consequences of containers breakout. Despite this extra layer, Kata achieves impressive runtime performances thanks to KVM hardware virtualization, and when configured to use a minimalist virtual machine manager (VMM) like Firecracker, a high density of microVM can be packed on a single host.

If you want to know more about Kata features and performances:

 • katacontainers.io is a great starting point.
 • For something more SUSE oriented, Flavio gave a interesting talk about Kata at SUSECON 2019,
 • Kata folks hang out on katacontainers.slack.com, and will be happy to answer any quesitons.

Why is it important for Kubic and openSUSE

SUSE has been an early and relevant open source contributor to containers projects, believing that this technology is the future way of deploying and running software.

The most relevant example is the openSUSE Kubic project, that’s a certified Kubernetes distribution and a set of container-related technologies built by the openSUSE community.

We have also been working for some time in well known container projects, like runC, libpod and CRI-O, and since a year we also collaborate with Kata.

Kata complements other more popular ways to run containers, so it makes sense for us to work on improving it and to assure it can smoothly plug with our products.

How to use

While Kata may be used as a standalone piece of software, it’s intended use is serve as a runtime when integrated in a container engine like Podman or CRI-O.

This section shows a quick and easy way to spin up a Kata container using Podman on openSUSE Tumbleweed.

First, install the Kata packages:

$ sudo zypper in katacontainers

Make sure your system is providing the needed set of hardware virtualization features required by Kata:

$ sudo kata-runtime 

Wednesday
14 August, 2019face

Given that the main development workflow for most kernel maintainers is with email, I spend a lot of time in my email client. For the past few decades I have used (mutt), but every once in a while I look around to see if there is anything else out there that might work better.

One project that looks promising is (aerc) which was started by (Drew DeVault). It is a terminal-based email client written in Go, and relies on a lot of other go libraries to handle a lot of the “grungy” work in dealing with imap clients, email parsing, and other fun things when it comes to free-flow text parsing that emails require.

aerc isn’t in a usable state for me just yet, but Drew asked if I could document exactly how I use an email client for my day-to-day workflow to see what needs to be done to aerc to have me consider switching.

Note, this isn’t a criticism of mutt at all. I love the tool, and spend more time using that userspace program than any other. But as anyone who knows email clients, they all suck, it’s just that mutt sucks less than everything else (that’s literally their motto)

I did a (basic overview of how I apply patches to the stable kernel trees quite a few years ago) but my workflow has evolved over time, so instead of just writing a private email to Drew, I figured it was time to post something showing others just how the sausage really is made.

Anyway, my email workflow can be divided up into 3 different primary things that I do:

 • basic email reading, management, and sorting
 • reviewing new development patches and applying them to a source repository.
 • reviewing potential stable kernel patches and applying them to a source repository.

Given that all stable kernel patches need to already be in Linus’s kernel tree first, the workflow of the how to work with the stable tree is much different from the new patch workflow.

Basic email reading

All of my email ends up in either two “inboxes” on my local machine. One for everything that is sent directly to me (either with To: or Cc:) as well as a number of mailing lists that I ensure I read all messages that are sent to it because I am a maintainer of those subsystems (like (USB), or (stable)). The second inbox consists of other mailing lists that I do not read all messages of, but review as needed, and can be referenced when I need to look something up. Those mailing lists are the “big” linux-kernel mailing list to ensure I have a local copy to search from when I am offline (due to traveling), as well as other “minor” development mailing lists that I like to keep a copy locally like linux-pci, linux-fsdevel, and a few other smaller vger lists.

I get these maildir folders synced with the mail server using (mbsync) which


face

July and August are very sunny months in Europe… and chameleons like sun. That’s why most YaST developers run away from their keyboards during this period to enjoy vacations. Of course, that has an impact in the development speed of YaST and, as a consequence, in the length of the YaST Team blog posts.

But don’t worry much, we still have enough information to keep you entertained for a few minutes if you want to dive with us into our summer activities that includes:

 • Enhancing the development documentation
 • Extending AutoYaST capabilities regarding Bcache
 • Lots of small fixes and improvements

AutoYaST and Bcache – Broader Powers

Bcache technology made its debut in YaST several sprints ago. You can use the Expert Partitioner to create your Bcache devices and improve the performance of your slow disks. We even published a dedicated blog post with all details about it.

Apart of the Expert Partitioner, AutoYaST was also extended to support Bcache devices. And this time, we are pleased to announce that … we have fixed our first Bcache bug!

Actually, there were two different bugs in the AutoYaST side. First, the auto-installation failed when you tried to create a Bcache device without a caching set. On the other hand, it was not possible to create a Bcache with an LVM Logical Volume as backing device. Both bugs are gone, and now AutoYaST supports those scenarios perfectly.

Configuring Bcache and LVM with AutoYaST

But Bcache is a quite young technology and it is not free of bugs. In fact, it fails when the backing device is an LVM Logical Volume and you try to set the cache mode. We have already reported a bug to the Bcache crew and (as you can see in the bug report) a patch is already been tested.

Enhancing Our Development Documentation

This sprint we also touched our development documentation, specifically we documented our process for creating the maintenance branches for the released products. The new branching documentation describes not only how to actually create the branches but also how to adapt all the infrastructure around (like Jenkins or Travis) which requires special knowledge.

We will see how much the documentation is helpful next time when somebody has to do the branching process for the next release. 😉

Working for a better world YaST

We do our best to write code free of bugs… but some bugs are smarter than us and they manage to survive and reproduce. Fortunately we used this sprint to do some hunting.


face

Version 7 of the Elastic stack was released a few months ago, and brought several breaking changes that affect syslog-ng. In my previous blog post, I gave details about how it affects sending GeoIP information to Elasticsearch. From this blog post you can learn about the Kibana side, which has also changed considerably compared to previous releases. Configuration files for syslog-ng are included, but not explained in depth, as that was already done in previous posts.

Note: I use a Turris Omnia as log source. Recent software updates made the Elasticsearch destination of syslog-ng available on the Turris Omnia. On the other hand, you might be following my blog without having access to this wonderful ARM Linux-based device. In the configuration examples below, Turris Omnia does not send logs directly to Elasticsearch, but to another syslog-ng instance (running on the same host as Elasticsearch) instead. This way you can easily replace Turris Omnia with a different device or loggen in your tests.

Before you begin

First of all, you need some iptables log messages. In my case, I used the logs from my Turris Omnia router. If you do not have iptables logs at hand, several sample logs are available on the Internet. For example, you can take Anton Chuvakin’s Bundle 2 ( http://log-sharing.dreamhosters.com/ ) and use loggen to feed it to syslog-ng.

Then, you also need a recent version of syslog-ng. The elasticsearch-http() destination was introduced in syslog-ng OSE version 3.21.1 (and PE version 7.0.14).

Last but not least, you will also need Elasticsearch and Kibana installed. I used version 7.3.0 of the Elastic Stack, but any version after 7.0.0 should be fine. Using version 7.1.0 (or later) has the added benefit of having basic security built in for free: neither payment nor installing 3rd party extensions are necessary.

Network test

It is easy to run into obstacles when collecting logs over the network. Routing, firewalls, SELinux can all prevent you from receiving (and sometimes even sending) log messages. This is the reason why it is worth doing an extra step and test collecting logs over the network. Before configuring Elasticsearch and Kibana, make sure that syslog-ng can actually receive those log messages.

Below is a very simple configuration to receive legacy syslog messages over TCP on port 514 and store them in a file under /var/log. Append it to your syslog-ng.conf, or place it in its own file under the /etc/syslog-ng/conf.d/ directory if your system is configured to use it.

# network source
source s_net {
  tcp(ip("0.0.0.0") port("514"));
};

# debug output to file
destination d_file {
   file("/var/log/this_is_a_test");
};

# combining all of above in a log statement
log {
  source(s_net);
  destination(d_file);
};

Once syslog-ng is reloaded, it listens for log messages on port 514 and stores any incoming message to a file called /var/log/this_is_a_test. Below is a simple configuration file for the Turris Omnia, sending iptables


face
GUADEC 2019, Thessaloniki

Οι περισσότεροι έχουν στο μυαλό ότι τα συνέδρια αποτελούνται από μερικές βαρετές ομιλίες, όπου ένας τρελοεπιστήμονας έχει φτιάξει κάτι και θέλει να το παρουσιάσει. Ειδικότερα, όταν αφορά πληροφορική, θα είναι κάποιοι καμμένοι, χοντροί και κολλημένοι στο πληκτρολόγιό τους και το συνέδριο θα είναι όσο πιο βαρετό γίνεται.

Και όμως έχετε λάθος. Γιατί; Καταρχήν οι περισσότεροι προγραμματιστές γνωρίζουν ότι κάνουν καθιστική ζωή και φροντίζουν να αθλούνται. Επίσης γνωρίζουν ότι είναι πίσω από μια οθόνη και φροντίζουν με την πρώτη ευκαιρία να συναντήσουν φίλους από κοντά για φαγητό, μπύρες, καφέδες κλπ.

Ας δούμε όμως στο GUADEC τι θα γίνει. Καταρχήν για να συμμετάσχετε, πρέπει να κάνετε εγγραφή ή να γίνετε εθελοντής.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΡΑΣΗ
22 Αυγούστου Pre-registration party: Εδώ θα μαζευτούμε πριν το συνέδριο ώστε να γνωριστούμε και να κάνουμε και εγγραφές ώστε να αποφύγουμε τον πολύ κόσμο την επομένη το πρωί. Θα γίνει στο Κίτρινο Ποδήλατο (https://goo.gl/maps/Zz6vY4HEMTyrGXqt8) στις 7μμ. Εδώ τα έξοδα των ποτών είναι δικά σας. Λέτε ότι είστε από το συνέδριο.
23 Αυγούστου Κυρίως party: Θα γίνει στον χώρο του συνεδρίου στις 7μμ. Θα πρέπει να έχετε κάνει εγγραφή.
24 Αυγούστου Πικνικ στα Πλατανάκια: Είναι παράδοση σε κάθε συνέδριο να κάνουμε πικνικ. Εδώ το λεωφορείο και το φαγητό θα πληρωθεί από το GNOME (αρκεί να κάνετε την εγγραφή στο συνέδριο) αλλά καλό είναι να φέρετε κανένα ποτό από το σπίτι (θα υπάρχει και εκεί με χρέωση). Γραφτείτε στο https://wiki.gnome.org/GUADEC/2019/Picnicday. Αν δεν μπορείτε, στείλτε μου μνμ.
25 Αυγούστου Ποδοσφαιρικός αγώνας: Ακόμα ένα παραδοσιακό γεγονός. Θα γίνει δίπλα στο Καυτατζόγλειο στάδιο, περίπυ 7.30-8.30 μμ. Γραφτείτε στην σελίδα https://wiki.gnome.org/GUADEC/2019/Football. Αν δεν μπορείτε, στείλτε μου μνμ.
28 Αυγούστου Εκδρομή στην Επανομή για μπάνιο: Επειδή είμαστε παραθαλάσσια χώρα, θα κάνουμε μια κοντινή εκδρομή στη θάλασσα. Θα πληρωθεί το λεωφορείο από το GNOME (αρκεί να έχετε κάνει εγγραφή). Οι ξαπλώστρες θα είναι δωρεάν αρκεί να κάνετε κατανάλωση καφέ-ποτό. Επίσης δηλώστε μέχρι τις 18 Αυγούστου στην σελίδα https://wiki.gnome.org/GUADEC/2019/DayTrip. Αν δεν μπορείτε, στείλτε μου μνμ.
28 Αυγούστου Εναλλακτικά όσοι δεν γουστάρετε παραλία, μπορείτε να συμμετάσχετε στο γκρουπ που θα γυρίσει τα αξιοθέατα της Θεσσαλονίκης. Δηλώστε συμμετοχή στο https://wiki.gnome.org/GUADEC/2019/MuseumBoF. Αν δεν μπορείτε, στείλτε μου μνμ. Μικρό τιπ: Ο Φεντερίκο θα συμμετάσχει εδώ. Οπότε θα έχετε την τιμή να βγείτε φωτογραφίες στα αξιοθέατα με κάποιον διάσημο του χώρου.

Επίσης να είστε σε εγρήγορση γιατί θα ανακοινωθεί δείπνο για τις γυναίκες στο GNOME (μάλλον στις 22 Αυγούστου) καθώς και για τους νέους στο GNOME (μάλλον και αυτό στις 22 Αυγούστου).

face

A principios de este mes de agosto de 2019 se publicaba la versión 4.17 del gestor de ventanas “tiling” i3wm

Por el blog he dedicado varios artículos a i3wm que puedes encontrar en este enlace:

Es un gestor de ventanas “tiling” mínimo, sin florituras, sin botones, decoraciones excesivas, etc. Pero muy práctico y ligero, además de muy cómodo y rápido una vez que te acostumbras a sus atajos de teclado.

Yo desde que lo descubrí, de vez en cuando lo utilizo, sustituyendo por un tiempo mi querido Plasma de KDE por i3wm.

Y en este caso, la noticia, es que la comunidad de i3wm, ha publicado la versión 4.17, y como es normal, este lanzamiento trae mejoras, soluciones a problemas reportados, etc. Y que pronto estará en los repositorios de las distribuciones listo para ser actualizado.

Y si no quieres esperar, siempre puedes acudir a su página de descargas y descargar el paquete e instalarlo en tu mismo.

Esta actualización viene a sustituir a la antigua versión 4.16.1 publicada en enero de este 2019, que fue una actualización menor de la serie 4.16 publicada en noviembre de 2018.

Como veis el ciclo de desarrollo, es activo, aunque muy espaciado. Si quieres ayudar en las labores de desarrollo no dudes en ponerte en contacto con el equipo y aportar en lo que desees, quieras y sepas (o quieras aprender).


Tuesday
13 August, 2019


face

Setelah seluruh berkas dokumen legal dan administrasi yayasan selesai diproses, sejak bulan lalu yayasan Ultima Insani Madania mulai beroperasional.

Acara pertama adalah pemberian hadiah untuk siswa/siswi/santri berprestasi : https://www.insanimadania.id/acara-di-yayasan-ultima-insan…/

Secara operasional kegiatan, setiap bulan yayasan Ultima Insani Madania mendapat donasi dana CSR dari PT. Excellent Infotama Kreasindosebesar Rp. 1.500.000,-. ditambah dengan pemasukan lain berasal dari donasi pribadi/perorangan.

Untuk pengeluaran rutin bulanan, saat ini beberapa item pengeluaran adalah sebagai berikut :

1. Biaya untuk operasional pengajian bulanan. Ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- untuk keperluan pembayaran listrik, penambahan/penggantian kelengkapan buku dan lain-lain

2. Pemberian santunan rutin bulanan berupa beras sebanyak 5 liter per orang sebanyak 16 orang. Total sebanyak 80 liter beras. Santunan diutamakan pada lansia yang tidak bekerja/tidak memiliki penghasilan tetap. Pembelian dilakukan sebanyak 2 karung beras @60 liter, jadi total beras sebanyak 120 liter.

Dari 40 liter beras (120 liter – 80 liter), dibagikan kepada pengajar pengajian sebanyak masing-masing 10 liter/orang. Sisa 10 liter dijadikan sebagai cadangan darurat jika ada yang membutuhkan

1 karung beras berisi 60 liter harganya sekitar 450 s/d 500 ribu rupiah, tergantung dari kualitas berasnya.

3. Ada donasi langganan majalah Bobo dan National Geographic untuk keperluan tambahan koleksi di Taman Bacaan Excellent. Mulai berjalan mulai bulan Agustus 2019 ini

Saat didirikan, modal dasar yayasan sebesar Rp. 15 juta rupiah. Dari donasi tetap CSR Excellent 1.5 juta rupiah per bulan, ada pengeluaran tetap dengan nilai sejumlah itu juga. Jadi tambahan asset yayasan berasal dari donasi personal lainnya.

Saya berpikir-pikir, kira-kira upaya apa yang elegan, normal dan masuk akal yang bisa dilakukan untuk menambah asset modal yayasan sehingga bisa meningkatkan jumlah santunan sekaligus membuat yayasan lebih mandiri.

Saya paham, namanya juga yayasan baru berdiri, yang penting sabar dan stabil agar jalannya tidak oleng. Meski demikian, jika ada tambahan pemasukan yang baik dan berkah, mengapa tidak kan ya 🙂

Jadi saya mengambil langkah pertama, yaitu menginformasikan ke group keluarga besar, jika mau beramal, berapapun nilainya, bisa ditujukan ke rekening yayasan. Alhamdulillah ada tambahan yang masuk.

Saya juga mengalihkan hasil penjualan buku untuk dijadikan sebagai donasi yayasan (tanpa mengubah/mengurangi hak royalti penulis)

Kemudian ada piutang personal yang pembayarannya dilakukan secara bulanan, atas kesepakatan, prosesnya bisa dialihkan juga untuk penambah modal dan asset yayasan.

Yang berikutnya adalah hasil kolam ikan dan kebun, rencananya sebagian pendapatannya bisa dijadikan sebagai tambahan donasi meski nilainya tidak terlalu besar.

Harapan saya, diakhir tahun ini asset yayasan bisa mencapai Rp. 50 juta. Ini adalah target terdekat agar yayasan bisa mulai belajar menata diri dan memulai awal menghidupi dirinya sendiri.

Website yayasan : https://www.insanimadania.id

Catatan : Bagi rekan-rekan yang tertarik berdonasi baik berupa uang, buku bacaan, majalah, buku iqro, buku yasin, al-quran dan lain-lain silakan menggunakan halaman kontak pada website yayasan.


face

gNewSense es una de las pocas distribuciones 100% libres y recomendadas por la Free Software Foundation y vuelve al desarrollo activo después de unos años de parón.

gNewSense es una distribución de GNU/Linux totalmente libre basada en Debian y que además cuenta (o contaba, desconozco si sigue siendo así) con el patrocinio de la Free Software Foundation (FSF) y una de las pocas distribuciones que esta recomienda.

El software libre que respeta la libertad de las personas que lo utilizan, que puedes utilizar sin licencias restrictivas, realizar copias para tus amigos, escuela o negocio.

Usar software libre es tomar una decisión política y ética para afirmar sus derechos de aprender y compartir lo que aprende con los demás.

A pesar de que el desarrollo de la distribución está parada desde hace unos años (la última edición estable es de 2016), ahora un nuevo equipo de desarrollo quiere darle un nuevo impulso y empezar a desarrollar una nueva versión, en la que todo el mundo que quiera está invitado a participar y ayudar en muchas de las materias en las que hay que trabajar para sacar adelante una distribución de GNU/Linux.

Sam Geeraert, el anterior encargado del mantenimiento y desarrollo de la distribución, en un correo a la lista de correo de la distribución, sentía el no poder dedicarle el tiempo que necesita, y por eso renunciaba a su cargo. Y que de momento mantenía algunos servicios básicos, hasta que alguien tomara su relevo.

En esta nueva etapa, Matt Lee, un hacker que ha realizado un montón de cosas dentro del software libre, entre ellas, ser el creador de GNUsocial, y tiene una visión para esta distribución que ahora de momento no se está cumpliendo.

Quiere expandir el uso de una distribución completamente libre desde a usuarios que ni siquiera sepan qué es eso de GNU/Linux, hasta  a llevarlo a servidores que ponen en marcha y mantienen personas con conocimientos técnicos.

Matt Lee tiene en mente muchas mejoras para esta nueva versión de gNewSense:

 • Lanzar cuatro versiones distintas de gNewSense, que incluyen: una distribución que incluya un subconjunto de paquetes para una experiencia enfocada al usuario, una que es esencialmente Debian vainilla con nuestras mejoras de libertad, una edición para el desarrollador con las últimas y mejores herramientas de desarrollo de GNU, y una edición de servidor que se basa en el trabajo de la comunidad Devuan.
 • Numerar las publicaciones después de los lanzamientos de Debian.
 • Usar infraestructura moderna y herramientas de desarrollo como GitLab CE.
 • Poner a disposición actualizaciones fuera de Debian upstream para cosas que les interesen: herramientas de desarrollo GNU, navegadores web, programas como XScreenSaver, etc.
 • Tener una documentación sobresaliente y hermosa para nuestras mejoras a la comunidad.
 • Mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores de gNewSense con actualizaciones periódicas, boletines y demostraciones

Monday
12 August, 2019


face

Setelah sebelumnya meeting persiapan migrasi sistem di kantor klien, proses berikutnya adalah pelaksanaan training untuk administrator sistem yang diselenggarakan di daerah Jakarta Selatan.

Kliennya adalah lembaga pemerintah dengan kantor pusat di Jakarta.

Rencananya saya datang ke lokasi namun berhalangan hadir karena orang tua masuk rumah sakit, jadi dari team Excellent mengirim Muhammad Dhenandi dan Nugi Abdiansyah plus Alifa Tri Febrianti untuk mempersiapkan training sebaik-baiknya. Saya meluncur ke RS untuk menunggui ibu di RS.

Karena mereka sudah terbiasa mengorganisir kegiatan di Excellent, saya cukup percaya diri bahwa pelaksanaan dan proses training bisa dilaksanakan sebaik-baiknya.

Mudah-mudahan proses training ini mendukung kelancaran proses migrasi dan mendukung upaya peningkatan kualitas layanan saat sistem digunakan.


face

La comunidad de KDE está mejorando aspectos básicos de distintas partes del escritorio y aplicaciones para pulir errores y mejorar las aplicaciones. Este es un repaso semanal a algunas de esas tareas.

Como ya pudiste leer en otro artículo del blog, parte de la comunidad de KDE está inmersa en la ardua y extensa tarea de pulir y mejorar ciertos aspectos del escritorio Plasma y de las aplicaciones de KDE.

Desde hace ya varias semanas empecé la tarea de traducir y publicar en mi blog los anuncios en inglés para tratar de difundir y dar a conocer el trabajo que realiza la comunidad de KDE

Puedes leer todos los artículos que he traducido en este enlace:

Una semana más Nate Graham nos trae a su blog las novedades en cuanto a mejoras, correcciones de pequeños y grandes errores y nuevas opciones:

En este artículo traduzco, una vez más, el artículo de Nate Graham, para difundir lo que nos traerá KDE.

Antes de empezar el repaso, veamos una nueva funcionalidad: Las aplicaciones GTK3 con decoraciones y barras de cabecera qye utilicen el tema de Breeze GTK ahora respetarán el esquema de color activo de KDE!

Como puedes ver en la captura, la ventana del editor Gedit todavía no muestra una sombra bajo la ventana, o al menos no en X11. Las sombras se muestran en Wayland, pero no en X11 un problema que hay que solucionar.

Ahora sí, empezamos…

Nuevas características

Corrección de errores y mejoras de funcionamiento


face

We tackled typography issues after receiving feedback from multiple users. The Tackled Issues Beside defining the font-stack, we revisited the homepage, requests, projects and packages looking for the following issues and fixing them: Looking for different font-sizes and reducing the number of different font-sizes per page to at most 3. Looking for color contrasts which could be bad for people with visual issues. Reducing the usage of small classes for buttons and other components if...

Older blog entries ->